• pressupost actual 30.000 €
  • Termini Finalitzat

Descripció del projecte

Fontilles col·labora amb l’Hospital IME de Kimpese i la ONG American Leprosy Missions, en la lluita contra l’úlcera de Buruli. El projecte actual se centra en la prevenció de discapacitats i rehabilitació física a través de la cirurgia reconstructiva en comunitats rurals pròximes a l’Hospital.

Durant les dos últimes dècades, l’úlcera de Buruli (UB) hi ha ressorgit de manera dramàtica, particularment en l’África occidental. En el Congo s’han descrit focus endèmics d’UB en la majoria de províncies. L’any 2001 es crea el Programa Nacional de Lluita contra l’úlcera de Buruli, l’objectiu del qual és la reducció de la morbiditat i de les discapacitats associades a la UB. A causa de l’escàs finançament rebut des de la seua creació, este programa ha resultat i continua sent insuficient per a l’atenció de les persones afectades. La província de Kongo Central presenta una alta prevalença en UB, una malaltia que afecta principalment la pell i les articulacions, i que, sense un diagnòstic precoç adequat i un tractament correcte, pot ser causa important de discapacitats. En esta regió se situa l’Hospital IME, que atén una població de 600.000 persones que viuen en comunitats allunyades.

El nostre projecte té dos punts d’intervenció previs i complementaris de la rehabilitació física. D’una banda, es treballa amb la prevenció, campanyes de detecció precoç, confirmació del diagnòstic i el tractament en les comunitats que atén l’Hospital, i d’altra banda, el projecte inclou tota l’activitat hospitalària des del moment que els pacients són ingressats, per al seu seguiment i tractament. En els casos necessaris es realitzen operacions de cirurgia reconstructiva.